Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

„Jestem...” – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnymProgram:

Wychowanie ku wartości zawarte  w celach podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.  

Budzenie świadomości obywatelskiej i patriotycznej dziecka przez przeżywanie:

- budowanie pozytywnych realizacji z bliskim otoczeniem społecznym, technicznym, przyrodniczym;

- wprowadzenie w kulturę małej ojczyzny (język, muzyka, taniec, obyczajowość, sztuka),

- budowanie poczucia wspólnoty w działaniu na rzecz środowiska,

- budowanie w świadomości dziecka przynależności i jedności narodowej (godło, flaga, hymn)


Terminy realizacji:
12-09-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska