Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja polonistyczna - zmiany programowe w szkołach ponadpodstawowych (warsztaty)Program:
  1. Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe).
  2. Obszary nauczania: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi i samokształcenie.
  3. Wykaz lektur dla uczniów szkoły ponadpodstawowej: lektura obowiązkowa i uzupełniająca dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Terminy realizacji:
08-09-2018 w godz. 09.00-14.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego III etapu edukacyjnego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk