Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (warsztaty)Program:
  1. Sposoby diagnozowania i rozpoznawania indywidualnych możliwości uczniów.
  2. Metody i formy pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  3. Uczeń ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się w szkole.
  4. Systemowe rozwiązania w pracy z uczniem zdolnym.

Terminy realizacji:
14-01-2019 w godz. 9.00-12.15

Cena: 40,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, Tamara Kozikowska, Irena Kaczmarowsk