Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Komunikacja z dzieckiem z trudnościami w mówieniu (seminarium)Program:
1.Wieloczynnikowa geneza trudności w mówieniu - mutyzm - brak komunikacji werbalnej
2.Rodzaje mutyzmu dziecięcego i ich objawy
3.Charakterystyka dziecka/ucznia przejawiającego trudności w mówieniu wynikające z mutyzmu
4.Rola nauczyciela i rodziny w pracy z dzieckiem przejawiającym trudności w mówieniu
5.Najczęściej stosowane techniki terapeutyczne w pracy z dzieckiem/uczniem

Terminy realizacji:
09-05-2023 w godz. 15.00-17.45

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Drzewódzka-Bujak