Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawoduProgram:
  1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej
  2. Podstawy psychologiczne pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  3. Metodyka nauczania i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  4. Praktyka metodyczna (150 godzin)

Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045).Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy posiadają świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w 
Liczba godzin: 300
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska