Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiegoProgram:

Program kursu jest zgodny z założeniami „Ramowego programu kursu z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego”, zatwierdzonego przez MEN i obejmuje:

  1. Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego z elementami metodyki ogólnej nauczania języka angielskiego.
  2. Praktyki pedagogiczne.
  3. Doskonalenie języka angielskiego.
  4. Realioznawstwo obszaru anglojęzycznego.


Cena: 1 750,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I—III szkół podstawowych, którzy ponadto legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym,o którym mowa w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 
Liczba godzin: 240
Kierownik formy: Patryk Krzemiński