Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowa podstawa programowa z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych w praktyce szkolnej (warsztaty)Program:

1. Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe).

2. Obszary nauczania: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi i samokształcenie.

3. Lektura obowiązkowa i uzupełniająca dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, zalecane  dzieła teatralne i filmowe oraz teksty polecane do samokształcenia.

4. Praktyczne rozwiązania metodyczne służące realizacji podstawy programowej.

5. Elementy retoryki i szkolne gatunki wypowiedzi argumentacyjnej w podstawie programowej.

6. Szkic krytyczny jako forma wypowiedzi na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.


Terminy realizacji:
11-09-2019 w godz. 15.15-17.45
18-09-2019 w godz. 15.15-17.45

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk