Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki w szkole podstawowej (warsztaty)Program:

Podstawy prawne regulujące pracę z uczniami zdolnymi.

Zdolności, uzdolnienia, talent – model pracy z uczniem zdolnym.

Uczeń zdolny i „podwójnie wyjątkowy”.

Identyfikowanie i diagnoza uczniów zdolnych - przykładowe narzędzia badawcze. 

Uczeń uzdolniony matematycznie - jak go wspierać i zachęcać do rozwoju. Organizacja pracy z uczniem zdolnym w zespole klasowym.

Kształcenie uczniów zdolnych - indywidualne programy i zindywidualizowane nauczanie. Standardy kształcenia uczniów zdolnych.

Analiza wybranych zadań z wojewódzkich konkursów matematycznych.

Przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniem zdolnym.Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki II etapu edukacyjnego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: dr Joanna Majczak - nauczycielka SP14 we Włocławku