Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo
pod numerem telefonu 54 231 33 42 wew. 19 

Jeżeli w poniższej ofercie nie znajdują się zagadnienia spełniające Państwa oczekiwania,

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
4. Uczniowie są aktywni
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
8. Promowana jest wartość edukacji
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
11. Nauczyciel badaczem procesu edukacji
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi