Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Partnerski model wspomagania szkół i placówek

Wspomaganie jest procesem skoncentrowanym na kompleksowych działaniach wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły/placówki, angażujących całą społeczność szkolną. Realizacja programu ma charakter partnerskich działań trzech instytucji: placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Koordynatorem działań jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Cel: 

Procesowe wspomaganie szkół/placówek, czyli kompleksowa pomoc w realizacji zadań na bazie zdiagnozowanych potrzeb.

Podstawowe założenia programu:

• jest blisko szkoły/placówki, a więc funkcjonuje w jej możliwie najbliższym otoczeniu
• oferta i przebieg procesu doskonalenia są dopasowane do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły/placówki
• doskonalenie towarzyszy szkole/placówce w całym procesie od diagnozy potrzeb poprzez monitorowanie działań, po badanie efektów wprowadzonych zmian
• wykorzystuje potencjał ekspertów trzech współpracujących ze sobą instytucji: placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej
• wspomaganie odbywa się w wybranym przez szkołę/placówkę obszarze 
• wspieranie nauczycieli w zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce 
• wyznaczenie animatora zmian w szkole/placówce z ramienia KPCEN we Włocławku, którego zadaniem jest koordynowanie, a nie zastępowanie (jest coachem, doradcą, konsultantem, organizatorem zmian)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

*Pola obowiązkowe
Informacje o placówce
Pełna nazwa szkoły/placówki*
Miejscowość*
Imie i nazwisko dyrektora*
Adres (ulica, numer)*
Kod pocztowy (xx-xxx)*
Gmina*
Powiat*
Dane osoby kontaktowej
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Telefon kontaktowy*
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w zakresie związanym z udziałem w zajęciach
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o ofercie szkoleniowej KPCEN we Włocławku