Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

FORMULARZ ZGŁOSZENIAWypełnij poniższy formularz lub pobierz kartę zgłoszeniową [plik *.pdf]

Temat: Kształcenie kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej
*Pola obowiązkowe
Cena jednej godziny dydaktycznej szkolenia wynosi 220,00 zł
Z udziałem spacjalistów ustalana indywidualnie
Forma zajęć*
Konsultacje
Warsztaty
Szkolenie
Seminarium
Debata
Adresat formy*
Rada pedagogiczna
Zespół zadaniowy
Zespół problemowy:
Zespół przedmiotowy:
Liczba godzin zajęć*
Przewidywana liczba uczestników*
Miejsce realizacji zajęć*
Proponowany termin zajęć*
Dane osoby kontaktowej
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Telefon kontaktowy*
Informacje o placówce
Pełna nazwa szkoły/placówki*
Miejscowość*
Adres (ulica, numer)*
Kod pocztowy (xx-xxx)*
Gmina*
Powiat*
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w zakresie związanym z udziałem w zajęciach
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o ofercie szkoleniowej KPCEN we Włocławku
Szkoła zobowiązuje się do przekazania na konto KPCEN we Włocławku kosztów szkolenia zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie.
Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Dane kontaktowe: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek; tel.: 54 231 33 42; e-mail: iod@cen.info.pl Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane są w celach: a. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), b. obsługi zapytań związanych z realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), c. przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). Dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu. Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy prawa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.