Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawoduProgram:
  1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej
  2. Podstawy psychologiczne pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  3. Metodyka nauczania i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  4. Praktyka metodyczna


Cena: 2150,00 zł zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy posiadają świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego b
Liczba godzin: 300
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska